nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Křížová cesta

Chrámová hora

Odcházíme od Zdi nářků a míříme na další památné místo Jeruzaléma, na Chrámovou horu. Nejprve musíme projít bezpečnostním rámem a pak po dřevěné vysuté rampě k Maghrabské bráně. Ta je jediným místem, kterým mohou nemuslimové vcházet na Chrámovou horu. Procházíme bránou a vstupujeme na nejposvátnější místo judaismu, do míst, kde stál Druhý chrám a před ním i chrám Šalamounův. Od brány postupujeme dál do středu zhruba obdélníkového prostranství, jež Chrámovou horu tvoří. Nachází se zde několik významných islámských duchovních staveb. Jednou z nich je mešita El-Aksa, kterou máme nyní před sebou. Je to poněkud nevýrazný objekt se stříbrnou kopulí. Po kamenné dlažbě míříme k fontáně El-Kas, která je obklopena vysokými stromy. Pokračujeme v prohlídce a dostáváme se k nejkrásnější stavbě na Chrámové hoře, ke Skalnímu dómu, který je třetím nejposvátnějším místem islámu.

Izrael, Jeruzalém, Skalní dóm na Chrámové hoře

Izrael, Jeruzalém, Skalní dóm na Chrámové hoře

Před sebou máme osmiboký objekt, jehož stěny jsou obloženy barevnými keramickými dlaždicemi, které tvoří geometrické obrazce. Další ozdobou na stěnách jsou pak nápisy pocházející z koránu. Celou svatyni zastřešuje ohromná kopule, jejíž pozlacený povrch se třpytí ve slunečním světle. Tato jedinečná památka je nejvýraznějším objektem na Chrámové hoře a tvoří jeho dominantu. V sousedství Skalního dómu stojí Řetězový dóm, který má rovněž krásnou mozaikovou výzdobu. Po jeho prohlídce procházíme arkádami umístěnými nad schodištěm a sestupujeme po kamenných schodech k bráně, kterou se dostáváme do Muslimské čtvrti.

Křížová cesta

Labyrintem uliček Muslimské čtvrti jeruzalémského Starého města se dostáváme až na ulici Via Dolorosa, k třetímu zastavení na Křížové cestě. Křížová cesta začíná nedaleko odsud, v místech, kde byl Ježíš odsouzen. Vede pak ulicemi Starého města až na horu Golgotu a připomíná, kudy Ježíš kráčel s křížem na zádech, vstříc svému ukřižování. Jednotlivá zastavení jsou označena římskými číslicemi. My se vydáváme po stopách Ježíše od třetího zastavení, od místa, kde Ježíš podle tradice poprvé padl pod tíhou kříže. Nedaleko odtud míjíme čtvrté zastavení. Kráčíme po kamenné dlažbě ulice Via Dolorosa a přicházíme na roh k pátému zastavení, kde dnes stojí malá kaple a v kamenné zdi je otisk dlaně, který zde údajně zanechal Ježíš. Odbočujeme a jdeme dál ulicí, která nyní stoupá do kopce. Míjíme šesté zastavení, které připomíná nápis vytesaný do kamene. Pak přicházíme na místo, kde Via Dolorosa ústí do ulice Souk Khan ez-Zeit. Zde se nachází sedmé a nedaleko pak osmé zastavení. Obě místa připomínají reliéfy na zdi. My pokračujeme dál a míjíme Etiopský klášter, v němž se nachází deváté zastavení. Po chvíli odbočujeme na ulici Ed-Dabbagha. Před sebou nyní máme minaret Omarovy mešity. Procházíme živou ulicí na jejímž konci je průchod, kterým se dostáváme na prostranství před bazilikou Božího hrobu. Vstupujeme do svatostánku, který je jedním z nejposvátnějších míst křesťanů. Stoupáme po strmých schodech na terasu umístěnou uvnitř chrámu, která byla zčásti vybudována na skále vrchu Golgota. Procházíme tmavým prostorem, osvětleným jen světlem svíček a olejových lamp. Nacházíme se na místě desátého a jedenáctého zastavení, kde vojáci Ježíše svlékli a přibili na kříž.

Izrael, Jeruzalém, Chrám božího hrobu, místo, kde byl Ježíš ukřižován

Izrael, Jeruzalém, Chrám božího hrobu, místo, kde byl Ježíš ukřižován

Postupujeme dál až k frontě lidí stojících před námi. Zařazujeme se na její konec a pomalu postupujeme k pravoslavnému oltáři. Procházíme při tom kolem vitríny, pod jejímž skleněným víkem vidíme kus bílé skály vrchu Golgota. Fronta postupuje pomalu k oltáři, jehož zadní část je ozdobená reliéfy s náboženskými motivy. Na mramorové desce stojí mnoharamenný svícen a celému oltáři pak dominuje skulptura Ježíše na kříži. Ze stropu visí řada olejových ozdobných lamp. Pod oltářem se na mramorovém schůdku nachází stříbrný disk, který označuje místo, kde byl podle tradice do skály upevněn Ježíšův kříž. Pozorujeme lidi stojící před námi, jak postupně přichází k oltáři, sklání se pod jeho mramorovou desku, modlí se a líbají místo, kde byl kříž vztyčen. Přicházíme rovněž k oltáři, shýbáme se do tmavého místa pod ním, krátce se dotýkáme rukou disku a pak se vzdalujeme. Za námi již netrpělivě čeká zástup dalších lidí. Odcházíme z místa, kde se nachází dvanácté a třinácté zastavení na Křížové cestě a sestupujeme zpátky do přízemí baziliky. Nedaleko vchodu do chrámu se nachází Kámen pomazání. Skláníme se k desce z růžového kamene, abychom se dotkli místa, na kterém bylo Ježíšovo tělo, po sejmutí z kříže, pomazáno kořením a myrhou. Proud lidí nás pak vede do části svatostánku, kde se nalézá Boží hrob. Vcházíme do prostorné chrámové lodi, zastřešené vysokou klenbou. V jejím vrcholu je kruhový otvor, kterým do šera chrámu proniká proud slunečního světla, jehož kužel osvětluje dlouhou frontu lidí, čekajících u hrobky. Zařazujeme se rovněž do fronty, která se obtáčí kolem krypty, jež je postavena z růžového mramoru. Ve zdech hrobky jsou patrné hluboké praskliny. Z tohoto důvodu jsou její stěny zpevněny masivní ocelovou konstrukcí. Fronta pomalu postupuje vpřed. Již vidíme na vchod do hrobky, před nímž stojí muž, který pouští dovnitř vždy jen skupinku deseti lidí. Pozorujeme muže v černé sutaně, stojícího nedaleko od nás, jak připravuje obřadní svíčky. Muž náhle přerušuje svou práci a železnou zábranou přehrazuje turistům cestu do krypty. Dělá tak místo pro kněze, který přichází ke hrobce s kouřící kadidelnicí v ruce. Duchovní kmitavým pohybem mává kadidelnicí a vstupuje do krypty. Zakrátko vychází ven a jak rychle přišel, tak rychle zase mizí v šeru chrámu. Ve vzduchu po něm zůstává jen vonný kouř. Konečně přicházíme na řadu. Nízkým otvorem rozechvěni vstupujeme do Ježíšovy hrobky. Uprostřed stísněného prostoru se nachází deska z růžového mramoru, pod níž se skrývá další kamenná deska, na které leželo Ježíšovo tělo. Zapalujeme svíčku k uctění mučedníka a než se stačíme rozhlédnout, pohání nás muž v černém, abychom uvolnili místo dalším lidem. Spěšně odcházíme z krypty a teprve se zpožděním si uvědomuje význam místa, které jsme právě navštívili. Ještě chvíli postáváme pod vysokou klenbou svatostánku, abychom si v hlavě utřídili čerstvé dojmy. Pak již kolem fronty, která se mezitím ještě prodloužila, odcházíme od Božího hrobu, který je posledním, čtrnáctým zastavením na Křížové cestě.

Staré město

Izrael, Jeruzalém,  Staré město

Izrael, Jeruzalém, Staré město

Opouštíme baziliku a kolem Omarovy mešity se vydáváme na procházku jeruzalémským Starým městem. Brzy jsme pohlceni bludištěm úzkých spletitých uliček, které tvoří velké tržiště. Beze spěchu a bez určitého cíle, procházíme súkem od jednoho krámku ke druhému a aniž bychom chtěli něco koupit, prohlížíme si a osaháváme vystavené zboží. Náš čich je přitom permanentně drážděn vůněmi exotického koření a orientálních pochoutek. K našemu sluchu doléhá volání obchodníků, kteří se snaží zlákat kolemjdoucí k návštěvě jejich krámků. Pozorujeme turisty, jak smlouvají s prodavači o co nejnižší cenu. Postupně vstupujeme do několika malých krámků, abychom zde obdivovali krásu keramiky, měděných tepaných nádob, prastarých starožitných předmětů a ručně vázaných orientálních koberců. Posléze usedáme v malé čajovně, abychom si odpočinuli. Posilněni sladkým čajem pokračujeme v procházce. Přicházíme na místo, kde se stýkají všechny čtyři čtvrti Starého města a vydáváme se po Davidově ulici ke hradbám. Po té přicházíme k Jaffské bráně a opouštíme starý Jeruzalém.

Nové město

Překonáváme rušnou ulici Jaffa Road a dostáváme se do nového města, jehož ulicemi projíždí stovky aut a všude je živo. Procházíme malým parkem k Mamilla Avenue, která je upravena na pěší zónu a vydáváme se po ní. Postupně míjíme luxusní butiky, kavárny, moderní obchodní centrum a také stánek s knihami. Během procházky si prohlížíme nápadité bronzové plastiky, umístěné na mozaikové dlažbě ulice. Přicházíme až na konec pěší zóny, ke křižovatce ulic Shlomo Ha Melech a Yitshak Karib. Naše procházka Jeruzalémem zde končí a my se vracíme zpátky k Jaffské bráně. Na nedaleké zastávce čekáme na autobus městské dopravy, abychom se přepravili zpět do Betléma, kde jsme ubytováni. Mezi cestujícími na zastávce postávají tři izraelští vojáci. Autobus přijíždí a my nastupujeme. Vojáci vstupují rovněž do vozu a kontrolují doklady cestujících. Po zhruba patnácti minutách kontrola končí, vojáci vystupují a vyvádí z autobusu tři muže, v jejichž dokladech shledali nějakou závadu. Autobus se rozjíždí a po čtyřproudé ulici projíždí podél hradeb Starého města. Po chvíli hradby končí a vůz nyní jede moderní městskou zástavbou. Po několika kilometrech pak přijíždíme na okraj města a opouštíme Jeruzalém. Opouštíme starobylé město, v jehož historickém centru se toho za tisíce let jeho existence událo tolik, že každý jeho dům a s trochou nadsázky i každý kámen v jeho zdech, byl svědkem nějaké dějinné události.

Blog: Poznámky z cest
Téma: IZRAEL
Názory k zápisku: zatím žádné
29.9.2011 16:32
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 21.64
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Izrael, Jeruzalém, Skalní dóm na Chrámové hoře
Izrael, Jeruzalém, Skalní dóm na Chrámové hoře
Izrael, Jeruzalém, zastavení VII na křížové cestě
Izrael, Jeruzalém, zastavení VII na křížové cestě
Izrael, Jeruzalém, Chrám božího hrobu, místo, kde byl Ježíš ukřižován
Izrael, Jeruzalém, Chrám božího hrobu, místo, kde byl Ježíš ukřižován
Izrael, Jeruzalém, Chrám božího hrobu, Boží hrob
Izrael, Jeruzalém, Chrám božího hrobu, Boží hrob
Izrael, Jeruzalém, Omarova mešita
Izrael, Jeruzalém, Omarova mešita
Izrael, Jeruzalém,  Staré město
Izrael, Jeruzalém, Staré město
Izrael, Jeruzalém, Staré město
Izrael, Jeruzalém, Staré město
Izrael, Jeruzalém, nové město
Izrael, Jeruzalém, nové město


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist